Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej W Gródku n/Dunajcem.

§1 Prawo korzystania.

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Dane osobowe podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem e-mail: gbp_grodek@onet.eu W imieniu Administratora danych działa Dyrektor Biblioteki.

Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Użytkownik biblioteki ma obowiązek informowania administratora danych osobowych, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem o zachodzących w nich zmianach w terminie 30 dni.

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§2 Wypożyczanie.

1. Wypożyczyć można 5 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.

6. Dzieci do lat 12 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodzica.

7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

8. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń, czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę czytelniczą. Ponowne wydanie karty kosztuje 10 zł.

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie bibliotekę.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego właściciela.

§3 Kaucje.

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Gródek n/D- w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki,

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek - w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki.

2. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody GBP w Gródku n/D.

§4 Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

§5 Przetrzymanie książek.

1. Za przetrzymanie książek ponad określony termin biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w systemie SOWA.

2. Czytelnik do którego wysyłane zostało upomnienie w sprawie zwrotu książek , pokrywa jego koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek.

§6 Przepisy końcowe.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni GBP w Gródku n/D może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 

Gródek n/D, 08.10.2020r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem

godnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Bibliotek Publiczna w Gródku nad Dunajcem; 33-318 Gródek n/Dunajcem 28, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 2/2007, NIP 734-327-60-18, REGON 120577330 e-mail: gbp_grodek@onet.eu. W imieniu Administratora danych działa Dyrektor Biblioteki.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: o realizacji przez Administratora zadań z zakresu udostępniania zbiorów i obsługi użytkowników

( czytelników) na podstawie ustawy o bibliotekach w celu wykonywania zadań publicznych, w oparciu art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia zwanego dalej RODO, o zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o kontaktowania się z Państwem celem przekazania informacji o wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO, o przetwarzania wizerunku na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w związku z dokumentowaniem Państwa udziału o w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę (zdjęcia, nagrania audiowizualne) w celach promocyjnych i w celu zamieszczania na stronach internetowych Biblioteki, tablicach ogłoszeń, portalu facebook i innych miejscach promocyjnych oraz udostępnienia danych współadministratorom) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. o archiwizowania, statystyki i w innych celach określonych prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO, o w celach związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 na podstawie obowiązujących przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( np. mierzenie temperatury ciała ) oraz art.9 lit. a, h oraz i.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa, 4. m.in. podmiotom i organom publicznym np. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i terytorialnie podporządkowanym mu Powiatowym Inspektorom Sanitarnym.

Zegar

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem

33-318 Gródek n / D 28

tel 18 4401560

e-mail gbp_grodek@onet.eu

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny