Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

Zmiany w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz transparentności w procesach ich przetwarzania poniżej przedstawiamy informacje znajdujące się w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach.

• Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 28, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 2/2007, NIP 734-327-60-18, REGON 120577330.

• Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

• Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Punkcie Rejestracji Czytelników lub poprzez katalog OPAC.

• Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

• Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. • Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

• Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GBP w Gródku n/Dunajcem są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprez.

• Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi:

 

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem

§1 Prawo korzystania.

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki.Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§2 Wypożyczanie.

1. Wypożyczyć można  5 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem , jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.

6. Dzieci do lat 12 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodzica.

7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

8. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń, czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę czytelniczą. Ponowne wydanie karty kosztuje 10 zł.

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego właściciela.

§3 Kaucje.

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Gródek n/D- w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki,

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek - w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki.

2. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody GBP w Gródku n/D.

§4 Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

§5 Przetrzymanie książek.

1. Za przetrzymanie książek ponad określony termin biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w systemie SOWA.

2. Czytelnik do którego wysyłane zostało upomnienie w sprawie zwrotu książek , pokrywa jego koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat,

biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób  uchylających się od zwrotu książek.

§6 Przepisy końcowe.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni GBP w Gródku n/D może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Gródek n/D, 02.01.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz transparentności w procesach ich przetwarzania poniżej przedstawiamy informacje znajdujące się w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach

. • Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 28, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 2/2007, NIP 734-327-60-18, REGON 120577330. • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm

. • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

• Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Punkcie Rejestracji Czytelników lub poprzez katalog OPAC

. • Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

• Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

• Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

• Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GBP w Gródku n/Dunajcem są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprez.

• Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny